Jak legalnie korzystać z bezzałogowych statków powietrznych (tzw. dronów)?
 
 
 
Wykorzystywanie dronów bez dopełnienia jakichkolwiek formalności jest możliwe tylko w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:
  1. dron z całym wyposażeniem waży poniżej 25 kg,
  2. loty odbywają się w zasięgu wzroku operatora drona,
  3. loty drona mają charakter rekreacyjny/sportowy.
Ponadto dron może poruszać się jedynie w niekontrolowanej przestrzeni powietrznej, z uwzględnieniem szeregu wyłączeń.
 
Co gdy nie spełniamy któregoś ze wskazanych warunków?
  1. W przypadku przekroczenia granicy 25 kg wagi, należy stosować się do zasad obowiązujących dla statków powietrznych latających w strefie kontrolowanej. Dodatkowo operator drona musi posiadać stosowne pozwolenie wydane przez Prezesa
 
Urzędu Lotnictwa Cywilnego
  1. Jeśli lot dronem miałby być wykonywany bez widoczności z ziemi, wymagane jest wyposażenie drona w urządzenia do nawigacji i komunikacji (transponder, łączność radiowa), zaś sam lot - realizowany wg planu. Innym wyjściem jest wcześniejsza rezerwacja przestrzeni (EA/ROL) na tego typu loty.
  2. Jeśli lot dronem ma charakter komercyjny, należy uzyskać odpowiedni certyfikat UAVO wydawany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Poza tym obowiązują wymagania dla dronów cięższych niż 25kg i wykonujących lot bez widoczności.
 
Należy także pamiętać, iż konieczne będzie wykupienie właściwego ubezpieczenia OC.
 
Loty niekomercyjne a komercyjne
 
Za loty niekomercyjne należy uznać takie, które nie przynoszą zysku, a ich celem jest szeroko rozumiana rekreacja lub sport. Jedynie takie loty nie wymagają specjalnego pozwolenia. Zatem gdy mamy do czynienia z lotami komercyjnymi, które przykładowo związane są ze świadczeniem usług polegających na wykonywaniu zdjęć i kręceniu filmów reklamowych i promocyjnych, wymagane będzie spełnienie szeregu obowiązków, w tym m.in. uzyskanie przez operatora drona certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje.
 
Inne wymagania
 
Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt wymaganych odległości wykonywanych lotów za pomocą dronów. Przykładowo w przypadku lotów niekomercyjnych należy zachować odległość poziomą nie mniejszą niż 100 m od granic zabudowy miejscowości, miast, osiedli lub od zgromadzeń osób na wolnym powietrzu. Dla porównania operatorzy z UAVO muszą jedynie zapewnić w każdej fazie lotu bezpieczną odległość poziomą od osób, mienia, pojazdów, obiektów budowlanych lub innych użytkowników przestrzeni powietrznej.
 
Ponadto obowiązuje bezwzględny zakaz wykonywania lotów nad takimi terenami, obszarami, obiektami, jak m.in. obiekty jądrowe, tereny zamknięte ważne dla obronności kraju; rurociągi paliwowe, linie energetyczne i telekomunikacyjne, zapory wodne i śluzy; porty morskie i lotnicze; banki; obiekty i urządzenia telekomunikacyjne, pocztowe oraz telewizyjne i radiowe, jak również muzea i inne obiekty, w których zgromadzone są dobra kultury narodowej.
 
Jakie sankcje grożą za niezastosowanie się do przepisów?
 
Poza możliwą odpowiedzialnością odszkodowawczą za niezgodne z prawem wykorzystywanie dronów, w prawie lotniczym przewidziane zostały także sankcje karne. Wykonywanie lotów lub „innych czynności lotniczych” bez posiadania ważnego świadectwa kwalifikacji lub licencji lub niezgodnie z ich treścią i warunkami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.
 
Dodatkowo, do operatorów dronów zastosowanie może znaleźć art. 212 prawa lotniczego. Zgodnie z jego treścią osoby, które wykonując lot przy użyciu statku powietrznego, naruszą przepisy dotyczące ruchu lotniczego obowiązujące w obszarze, w którym lot się odbywa, podlegają karze pozbawienia wolności do lat 5.
  
Łódź, dnia 24 kwietnia 2017 roku
 
Michał Przybysz
aplikant radcowski
 
* Zastrzeżenie prawne.
 
Przedstawiona informacja jest udostępniania nieodpłatnie, ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej. W celu uzyskania wiążącej porady prawnej i szczegółowych informacji, wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Kancelarią Chudzik i Wspólnicy Radcowie Prawni sp.p.