USTAWA O MONITOROWANIU DROGOWEGO PRZEWOZU TOWARÓW

 

W dniu 1 maja 2017 roku wejdzie w życie uchwalona 9 marca ustawa o monitorowaniu drogowego przewozu towarów. Jej celem ma być uszczelnienie systemu podatkowego i ujawnienie przedsiębiorców wyłudzających i unikających płacenia VAT.

 

Jakie towary zostaną objęte monitoringiem?

 

Monitoringiem zostanie objęty przewóz paliw płynnych, silnikowych i ich pochodnych, w tym rozcieńczalników i rozpuszczalników; alkoholu etylowego częściowo i całkowicie skażonego oraz suszu tytoniowego. System monitorowania będzie obejmował gromadzenie i przetwarzanie danych o przewozie tych towarów. Należy mieć także na uwadze, iż zgodnie z art. 3 ust. 11 ustawy minister właściwy do spraw finansów jest uprawniony do wydania rozporządzenia wykonawczego rozszerzającego wskazany katalog towarów. Przykładowo w projekcie takiego rozporządzenia z dnia 20 marca 2017 roku przewidziano objęcie monitoringiem również przewozu oleju rzepakowego.

 

Na kogo zostaną nałożone nowe obowiązki?

 

Nowe obowiązki zostaną nałożone na uczestników przewozu towarów, tj. na podmiot wysyłający i odbierający towar oraz przewoźnika. W ustawie wskazano, że podmiot wysyłający towar będzie musiał przesłać do rejestru – przed rozpoczęciem przewozu – zgłoszenie przewozu, a następnie uzyskać unikatowy numer referencyjny dla tego zgłoszenia. Po jego otrzymaniu, zobowiązany zostanie do przekazania go przewoźnikowi oraz odbierającemu towar.

 

Jaki organ będzie odpowiedzialny za monitoring?

 

Monitorowanie przewozu towarów umożliwi rejestr zgłoszeń, który będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W rejestrze będą gromadzone dane zawarte w zgłoszeniach, uzupełnieniach zgłoszeń i ich aktualizacjach oraz dotyczące przeprowadzonych kontroli przewozu towarów. Dostęp do tych danych oraz możliwość ich przetwarzania w celu kontroli przewozu będą mieli m.in. funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej oraz inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego.

 

 

Co grozi za brak zgłoszenia?

 

Za nieprzestrzeganie przepisów ustawy przewidziano kary pieniężne, które mają mieć charakter dyscyplinujący i prewencyjny. Przykładowo, jeśli podmiot wysyłający nie dokona zgłoszenia, będzie można na niego nałożyć karę pieniężną w wysokości 46 % wartości netto przewożonego towaru, podlegającego obowiązkowi zgłoszenia – nie mniej jednak niż 20 000 zł. Gdy to przewoźnik nie dokona zgłoszenia przewozu towaru lub jeśli zostanie stwierdzone, że towar nie odpowiada danym podanym w zgłoszeniu – na przewoźnika (wykonującego przewóz w tranzycie) zostanie nałożona kara pieniężna

 

20 000 zł. Jeśli przewoźnik nie uzupełni zgłoszenia o dane wymagane w systemie, zostanie ukarany karą pieniężną 5 000 zł. Z kolei w przypadku stwierdzenia rozpoczęcia przewozu towaru bez numeru referencyjnego lub dokumentów go zastępujących, na kierującego zostanie nałożona grzywna w wysokości od 5000 do 7500 zł.

 

 

Jak wynika z powyższego, nowa regulacja ma stanowić kolejne narzędzie zapobiegnia nadużyciom podatkowym, w szczególności w zakresie wewnątrzwspólnotowego obrotu paliwami ciekłymi.

 

 

 

Łódź, dnia 12 kwietnia 2017 roku

 

 

Katarzyna Strycharska

 

prawnik

 

 

Michał Przybysz

 

aplikant radcowski

 

 

* Zastrzeżenie prawne.

 

Przedstawiona informacja jest udostępniania nieodpłatnie, ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej. W celu uzyskania wiążącej porady prawnej i szczegółowych informacji, wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Kancelarią Chudzik i Wspólnicy Radcowie Prawni sp.p.