Co jest potrzebne by postawić stację ładowania pojazdów?

Jeszcze w 2017 roku polski system prawny nie posiadał szczegółowych regulacji dotyczących elektromobilności. Większość obowiązków związanych ze świadczeniem usług ładowania samochodów elektrycznych, pośrednio nakładała na przedsiębiorców ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne. Wiązało się to z licznymi utrudnieniami, które w konsekwencji hamowały rozwój infrastruktury umożliwiającej korzystanie z pojazdów zasilanych paliwami alternatywnymi w Polsce. Wobec rozbieżności interpretacyjnych przepisów prawa budowlanego, niejednokrotnie miały miejsce sytuacje, w których podmioty prowadzące np. hotele, biurowce, czy centra handlowe, aby móc stworzyć dla swych klientów lub pracowników stacje ładowania, musiały wcześniej uzyskać pozwolenie na budowę takiego urządzenia. Nadto, prawo energetyczne traktowało odpłatne ładowanie pojazdów jako sprzedaż energii elektrycznej, co obwarowane było koniecznością posiadania koncesji na sprzedaż energii elektrycznej. W efekcie wielu przedsiębiorców rezygnowało z inwestycji w stacje ładowania, bądź z opisanych względów nawet jej nie rozważało. Z drugiej strony nieliczni, którzy nie mając koncesji zdecydowali się na zakup stacji, umożliwiali swoim klientom ładowanie samochodów po cenach zgodnych z cenami zakupu energii elektrycznej od zakładu.

Ułatwienia prawne dla stacji ładowania pojazdów.

Od 22 lutego 2018 r. zaczęła obowiązywać długo oczekiwana ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (dalej – ustawa o elektromobliności). Stanowi ona implementację Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Jako cele dyrektywy, wskazuje się przede wszystkim dążenie do redukcji negatywnego wpływu transportu drogowego na środowisko oraz zmniejszenie zależności Państw Członkowskich od ropy naftowej napływającej głównie spoza Starego Kontynentu. Aby je osiągnąć, konieczne jest stworzenie na terenie UE kompleksowej infrastruktury, pozwalającej na ładowanie pojazdów zasilanych alternatywnymi źródłami energii.

Sprzedaż bez koncesji.

Ustawa o elektromobilności jest pierwszym polskim aktem normatywnym, który w pełni poświęcony jest kwestiom związanym z uczestnictwem w rynku paliw alternatywnych. Oprócz innych uregulowań, ustawa o elektromobilności wprowadza również modyfikacje do prawa energetycznego. Jedną z kluczowych zmian, jest wyodrębnienie usługi ładowania samochodu, która nie jest już traktowana jako sprzedaż lub dystrybucja energii elektrycznej (art. 3 pkt 5 i 6a prawa energetycznego). Dzięki wskazanej nowelizacji, zniesiony został obowiązek posiadania koncesji przez podmioty świadczące odpłatne usługi ładowania pojazdów elektrycznych. Stanowi to duże ułatwienie dla firm, które chcą na swoim terenie lokować takie stacje ładowania i zarabiać na sprzedaży energii w ramach stacji ładowania.

Budowa bez pozwolenia

Dodatkowo ustawa o elektromobliności wymusiła przyjęcie nowych regulacji w prawie budowlanym i obecnie zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 8a prawa budowlanego budowa stacji ładowania oraz punktów ładowania, z wyłączeniem infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego nie wymaga pozwolenia na budowę. Do budowy takich stacji wymagane jest jednak zgłoszenie i sporządzenie planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W przypadku lokalizacji stacji ładowania na terenie obszaru wpisanego na listę zabytków (co dotyczy często centrów dużych miast) konieczna jest zgoda właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków. Wprowadzone zmiany stanowią istotne ułatwienie dla podmiotów, które zainteresowane są stworzeniem punktów ładowania pojazdów elektrycznych. Z dużym prawdopodobieństwem nowo wprowadzona ustawa, przyczyni się do rozbudowy infrastruktury pozwalającej na korzystanie z pojazdów zasilanych energią elektryczną. Wobec zwiększającej się dostępności stacji ładowania oraz korzyści płynących z użytkowania pojazdów elektrycznych, powinien nastąpić wzrost zainteresowania tego rodzaju środkami transportu, co jest celem opisanej powyżej Dyrektywy.

Autorzy: Radca prawny Noemi Chudzik, LL.M. Adwokat Piotr Rymdejko