W dniu 23 marca 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 15 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (dalej: „Rozporządzenie zmieniające”). Zgodnie z Rozporządzeniem zmieniającym niektóre jego przepisy stosuje się jednak dopiero od 1 października 2017 r.

znaku_towarowego_UE-Chudzik

 
Zniesienie obowiązku przedstawienia znaku towarowego UE w formie graficznej

Najważniejszą zmianą obowiązującą od 1 października 2017 r. na mocy Rozporządzenia zmieniającego jest zniesienie obowiązku przedstawienia zgłaszanego oznaczenia w formie graficznej.

Znak towarowy UE można teraz przedstawić w dowolnej formie, z wykorzystaniem ogólnie dostępnej techniki, o ile może on zostać odtworzony w rejestrze w sposób jasny, precyzyjny, samodzielny, łatwo dostępny, zrozumiały, trwały i obiektywny.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1431 z dnia 18 maja 2017 r. przewiduje m.in., że w przypadku znaku towarowego składającego się z zestawienia obrazu i dźwięku lub obejmującego takie zestawienie (znak multimedialny), znak przedstawia się poprzez złożenie pliku audiowizualnego zawierającego zestawienie obrazu i dźwięku.

Rozporządzenie wykonawcze wyróżnia także znak holograficzny, znak ruchomy oraz znak dźwiękowy.

 

Unijne znaki certyfikujące

1 października 2017 r. w systemie prawa UE pojawił się nowy rodzaj znaków towarowych: unijne znaki certyfikujące.

Przez unijny znak certyfikujący rozumie się unijny znak towarowy, który pozwala odróżnić towary lub usługi, które zostały certyfikowane przez właściciela znaku pod względem materiału, sposobu produkcji towarów lub świadczenia usług, jakości, dokładności lub innych właściwości, z wyjątkiem pochodzenia geograficznego, od towarów i usług, które nie są w ten sposób certyfikowane.

Właścicielem unijnego znaku certyfikującego nie może być osoba, która prowadzi działalność gospodarczą obejmującą dostarczanie towarów lub usług tego samego rodzaju co towary i usługi certyfikowane.

Z uwagi na fakt, iż unijny znak certyfikujący ma służyć zapewnieniu, że towary i usługi nim oznaczone spełniają określone standardy, zgłaszający musi przedłożyć regulamin używania znaku certyfikującego, zawierający m.in. wskazanie osób uprawnionych do używania znaku, właściwości, które mają być certyfikowane znakiem oraz sposób badania tych właściwości.

Opłata za zgłoszenie unijnego znaku certyfikującego, złożone drogą elektroniczną, wynosi 1 500 EUR.

 

Zmiany w procedurze

Wśród zmian proceduralnych obowiązujący od 1 października 2017 r. należy zwrócić uwagę na to, że wnioski i inne dokumenty kierowane do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej mogą być składane środkami elektronicznymi albo za pośrednictwem poczty lub kuriera. Zrezygnowano natomiast z doręczeń osobistych i do skrytki pocztowej Urzędu. Tylko do 31 grudnia 2017 r. można jeszcze składać wnioski o rejestrację unijnego znaku towarowego oraz o przedłużenie rejestracji za pomocą faksu.

W przypadku znaku towarowego UE zarejestrowanego na rzecz agenta lub przedstawiciela osoby, która jest właścicielem tego znaku towarowego, bez zgody właściciela, właściciel ma prawo zażądać przeniesienia unijnego znaku towarowego na swoją rzecz, chyba że agent lub przedstawiciel uzasadnią swoje działanie. Przed 1 października 2017 r. właściciel znaku towarowego UE mógł w takiej sytuacji żądać wyłącznie unieważnienia znaku towarowego UE.

 

Łódź, dnia 16 października 2017 r.

Marcin Witkowski

radca prawny

 

* Zastrzeżenie prawne.

Przedstawiona informacja jest udostępniania nieodpłatnie, ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej. W celu uzyskania wiążącej porady prawnej i szczegółowych informacji, wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Kancelarią Chudzik i Wspólnicy Radcowie Prawni sp.p.